Drobečková navigace

Úvod > O škole > Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd

Informace pro budoucí žáčky přípravné třídy ke stažení zde: Informace pro rodiče žáků přípravné třídy

Informace pro budoucí prvňáčky: Informace pro rodiče prvňáčků

Seznam přijatých žáků pro školní rok 2024/2025: Zápis_rozhodnutí.pdf

Aktuální informace k zápisu pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

dovolte nám, abychom Vás touto cestou oslovili a informovali o možnostech zápisu vašich dětí k povinné školní docházce ve školním roce 2024 /2025 na ZŠ J. Pešaty v Duchcově.

Termín pro letošní rok byl na naší škole stanoven na 8. a 9. dubna 2024 od 14 do 17 hodin.

Zápis bude probíhat prezenční formou, neboť preferujeme osobní přítomnost rodičů s dětmi na této významné události.

S sebou doneste rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce.

V případě, že se ze závažných důvodů nemůžete dostavit k zápisu v určeném termínu, je možné domluvit náhradní termín.

Všechny dostupné informace budou aktuálně uváděny na našich webových stránkách www.zsjpesaty.cz v sekci – O škole – Zápis do 1. tříd.

Samozřejmě vám rádi odpovíme na vaše dotazy: 

tel. +420 733 373 087 Veronika Prchalová, ředitelka školy

tel. +420 736 613 477 Miroslava Krátká, zástupkyně ŘŠ pro 1.stupeň

Přikládáme formuláře, které si můžete připravit.

Žádost o přijetí k povinné školní docházce si můžete stáhnout a již vyplněný donést k zápisu:

Žádost o přijetí (PDF)

Žádost o přijetí (DOC)

Žádost o odklad můžete podat v případě, že budete mít doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Termín podání žádosti do konce dubna 2024.

Žádost o odklad (PDF)

Žádost o odklad (DOC)

Žádost o zařazení do přípravné třídy je nutno doložit doporučením školského poradenského zařízení a vyřízeným odkladem povinné školní docházky. Termín podání žádosti do konce května 2024.

Žádost o zařazení do přípravné třídy (PDF)

Žádost o zařazení do přípravné třídy (DOC)

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na další spolupráci.

Přípravná třída

Kritéria pro přijetí:

 1. přijati budou všichni žáci ze spádové oblasti.
 2. přijati budou i žáci mimo spádovou oblast – do naplnění kapacity tří tříd
 3. kapacita je 90 žáků

Školu si vybírá rodič

Vážení rodiče a milí předškoláčci,

obracíte se na nás s dotazy, zda můžete své dítě přihlásit na naši školu, přestože nejsme Vaší spádovou školou. Samozřejmě – můžete. Vy jste ti, kdo určují do jaké školy Vaše dcerka nebo syn nastoupí. Je to Vaše právo, které Vám zaručuje školský zákon.

„Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2 ŠZ), v němž má žák místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.“

Informace o vzdělávání na ZŠ J. Pešaty

 • Ve třídách 1.stupně se snažíme zajišťovat nižší počty žáků, které umožňují individuální přístup vyučujících ke všem žákům dle jejich potřeb a nadání.
 • Nácvik počátečního čtení probíhá klasickou analyticko- syntetickou (slabikovací) metodou.
 • Nácvik psaní vyučujeme formou tradičního písma.
 • V našem školním vzdělávacím programu „Brouček“ máme dlouhodobě posílené zejména hodiny českého jazyka a matematiky.
 • Výuku cizího jazyka zahajujeme od 3. třídy. Nabízíme výuku anglického a německého jazyka plně kvalifikovanými učiteli. Domníváme se, že prvořadé je nejdříve zvládnutí základů mateřského jazyka, proto v 1. a 2. ročníku výuku cizího jazyka nezařazujeme.
 • Naplňování podpůrných opatření během výuky u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zajišťujeme působením asistentů pedagoga v daných třídách.
 • Žáci 2. a 3. tříd pravidelně absolvují v rámci výuky tělesné výchovy dotovaný plavecký výcvik ve spolupráci s plaveckou školou.
 • Hudebně nadané děti rozvíjíme v pěveckém sboru Smetánek.
 • Žákům se zájmem o rozšíření přírodovědných znalostí a dovedností nabízíme kroužek Přírodovědy.
 • Vybraným žákům průběžně ve škole umožňujeme skupinové doučování.
 • Pravidelně nejméně 1krát ročně organizujeme pro žáky pobyty ve školách v přírodě.
 • Jako škola se zapojujeme do osvědčených projektů, výukových programů, veřejných aktivit a soutěží.
 • Za základě dobrých zkušeností provozujeme  pro předškolní děti přípravnou třídu v denním režimu od 8 do 11.40 hodin.
 • Nabízíme stravování ve vlastní školní jídelně (máme plnou kontrolu nad výběrem a skladbou jídel).
 • Po dobu celého školního roku nabízíme rodičům služby školní družiny pro předškoláky a žáky od 1.do 5. třídy. V provozu je od 6 do 16 hodin. Připravujeme pro děti aktivní trávení volného času, zúčastňujeme se různých soutěží.
 • Celoročně spolupracujeme zejména s místními subjekty tj. mateřské školy, DDM Sluníčko, Městská knihovna, Kulturní centrum.
 • Naší snahou je modernizace prostředí a vybavení školy, tak aby žákům bylo vytvářeno příjemné a podnětné zázemí.

Školní zralost

Vážení rodiče,

dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní zralosti může být někdy obtížné, v takových případech je vhodnější ponechat rozhodnutí na pedagogicko – psychologické poradně. Pro vaše děti bude vstup do první třídy úspěšný a snadnější, pokud budete vědět, jak má být připraveno. Věnujte proto, prosím, pozornost dalšímu textu a posuďte, zda můžete během následujících měsíců dítě v některých oblastech lépe připravit na jeho vstup do školy.

Školní zralost (DOC)

Pomůcky pro 1. třídu

Pořizují zákonní zástupci žáka:

 • aktovka na záda
 • penál
 • přezůvky v sáčku (raději látkovém)
 • prostírání na svačinu
 • kapsář či kufřík (domluvíte se s paní učitelkou v září)
 • cvičební úbor (tričko, trenýrky, tepláky, tepláková bunda, ponožky, cvičební obuv) – vše v plátěném sáčku
 • obaly na sešity a učebnice (počkejte až na září)