Drobečková navigace

Úvod > O škole > Zápis do 1. tříd > Přípravná třída

Přípravná třída

Zřizování přípravné třídy

 • přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky
 • o zařazování dětí do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte (k dispozici ve vaší MŠ a na webových stránkách školy www.zsjpesaty.cz) a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce
 • minimální počet dětí v přípravné třídě je 10 (možnost výjimky), maximální je 15

Organizace přípravné třídy

 • obsah vzdělávání v přípravné třídě vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je součástí školního vzdělávacího programu naší základní školy
 • časový rozsah vzdělávání v přípravné třídě je určen počtem vyučovacích hodin stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání pro 1. ročník: 20 vyučovacích hodin rozdělených do kratších časových úseků se střídáním činností zpravidla v době od 8,00 do 11,40 hodin, rozvíjíme všechny složky výchovy (prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, rozvíjení praktických dovedností a zručnosti dětí, rozvoj v oblasti hudební, výtvarné, tělesné a rozumové výchovy skládající se z jazykové a komunikativní oblasti, oblasti matematických představ a oblasti rozvoje poznání)
 • ředitel školy může vyřadit dítě z přípravné třídy za podmínek daných v § 7, odst. 2 a 3 vyhlášky č. 48/2005 Sb.
 • dětem zařazeným do přípravných tříd základních škol se bezplatně poskytují základní školní potřeby
 • místnost přípravné třídy se nachází v přízemí budovy ve Smetanově ulici vedle vrátnice, což umožňuje dětem klidný příchod i odchod. Každé dítě má k dispozici svou šatní skříňku

Školské služby poskytované dětem přípravné třídy

 • děti mohou navštěvovat školní družinu za stejných podmínek jako žáci základní školy, přihlášení do školní družiny je přednostním kritériem pro přijetí do přípravné třídy (viz kritéria pro přijetí), provoz školní družiny je zajištěn od 6 do 16 hodin
 • děti se mohou stravovat ve školní jídelně za stejných podmínek jako žáci základní školy
 • rodiče pak hradí stravné ve školní jídelně a poplatek za školní družinu.

Financování činnosti přípravné třídy základní školy

 • vzdělávání v přípravné třídě je zdarma

Podmínky pro přijetí

 • děti s povoleným odkladem s místem trvalého pobytu v Duchcově a přihláškou do školní družiny
 • děti s povoleným odkladem s místem trvalého pobytu mimo Duchcov a přihláškou do školní družiny
 • ostatní děti s doporučením školského poradenského zařízení s místem trvalého pobytu v Duchcově

Přihlášky do přípravné třídy pro školní rok 2024/2025

 • do konce května je možné doručit žádost o zařazení Vašeho dítěte do přípravné třídy pro školní rok 2024/2025 spolu s doporučením pedagogicko-psychologické poradny.

Dokumenty ke stažení

Žádost o zařazení do přípravné třídy (DOC)

Žádost o zařazení do přípravné třídy (PDF)