Drobečková navigace

Úvod > O škole

O škole 

Základní škola Jaroslava Pešaty je škola s mnohaletou tradicí. Její zvláštností je, že sídlí ve dvou budovách. 1. stupeň (1.-5. ročník) se nachází ve Smetanově ulici, ředitelství a 2. stupeň školy (6.-9. ročník) najdete v ulici Jaroslava Pešaty. V této historicky mladší budově bylo zahájeno vyučování 1. září 1978.

Historie naší školy sahá až na počátek 20. století. Jejímu založení ovšem předcházelo obrovské úsilí Ústředního národního výboru menšinového v Duchcově, zejména jeho socialistických členů v čele s Václavem Draxlerem /1874-1939/. Konec zápasů za českou školu přinesl teprve pád rakousko-uherské monarchie a vznik samostatného Československa.

Tehdy byla výnosem ZŠR v Praze ze dne 1. července 1919 zřízena Česká měšťanská škola chlapecká a dívčí v Duchcově. Školní rok 1919/1920 byl tedy prvním školním rokem. Měšťanská škola byla umístěna se všemi učebnami ve staré školní budově na náměstí ve dvoře. Vyučovalo se v 6 odděleních jazyku německému a v 6 odděleních jazyku francouzskému. Většina dětí (75%) nenavštěvovala vyučování katolickému náboženství. Do 1. tříd bylo zapsáno 47 chlapců a 58 dívek.

Dne 1. ledna 1921 přešla měšťanská škola chlapecká a dívčí v Duchcově do správy ministerstva školství a národní osvěty. Postupně byla rozšířena o 3., 4. a 5. ročníky a byly povoleny paralelní třídy u 1. a 2. ročníků. V té době byla škola umístěna v nádvořní budově okresní správy politické. Tyto prostory zcela nevyhovovaly.

Hledalo se místo na stavbu nové školy. Byl doporučen pozemek v Bažantnici, jehož poloha byla pro školu přímo ideální. Výnosem ze dne 29. srpna 1923 sdělilo ministerstvo veřejných prací ředitelství školy, že bylo usneseno zakoupit pro novostavbu měšťanské školy 9000m2 pozemku od stavebního družstva v Duchcově Bažantnici. Následně oznámil příjezd Ondřej Severin, profesor ČVUT, aby shlédl stavební pozemek, neboť mu bylo zadáno vypracování plánů novostavby.

Novostavba měšťanské školy byla zadána staviteli Karlu Šperovi, architektu na Královských Vinohradech za celkový obnos 1 989 152 korun. Předání pozemku staviteli se uskutečnilo 12. června 1925 a se stavbou se hned započalo.

Dne 14. a 15. května 1927 se konalo slavnostní otevření nové budovy měšťanské školy. V budově byla umístěna i obecná škola. Škola měla 203 žáky v měšťanské škole a obecná škola získala 90 žáků. Správu školy vedl ředitel Josef Siblík. Velice dobrý rozvoj školy zbrzdily až události z nešťastného roku 1938.

S její výstavbou se započalo tehdy, když prostory stávající školy ve Smetanově ulici již kapacitně nestačily narůstajícímu počtu žáků. Ten byl způsoben mimo jiné i zánikem obce Hrdlovka a přilehlé osady Pokrok, ale i postupným zánikem základní školy v blízké obci Jeníkov. 12. března 1996 byla škola pojmenována podle duchcovského rodáka, učitele a náčelníka sokolské župy Krušnohorské Kukaňovy, Jaroslava Pešaty.

Budova je panelová, tříkřídlá. Stojí na okraji města. Je obklopena příměstskou zelení a rozsáhlým pozemkem, který žáci využívají od jara do podzimu. Za pěkného počasí zde tráví ozdravné přestávky.

Škola je velmi pěkně vybavena. Má svou vlastní tělocvičnu, kterou v zimním období pronajímá zájemcům, zejména sportovním oddílům. Žáci mají možnost stravovat se ve školní jídelně za příznivé ceny. V budově je rovněž umístěna ordinace zubní lékařky. Ta provádí nejen preventivní prohlídky, ale i další potřebná vyšetření. Rodiče se tedy nemusí uvolňovat ze zaměstnání.

V poslední době se nám podařilo vybudovat další odborné učebny a vybavit je potřebnými pomůckami. V učebně přírodopisu jsou umístěna živá zvířata, o která se děti starají i v rámci předmětu ekologická praktika. Naší velkou pýchou je učebna informatiky, kde probíhá výuka nejen tohoto předmětu, ale i kurzy pro učitele.

Talentovaní žáci reprezentovali školu nejen v minulosti, např. pěvecký sbor Střípek, který působil na naší škole téměř 30 let, ale ani v současné době nezahálíme. Žáci se zúčastňují různých soutěží minikopaná, atletika, olympiády v českém jazyce, zeměpisu, dějepisu, anglickém a německém jazyce, recitační a pěvecké soutěže. Významných úspěchů dosáhli i ve výtvarných soutěžích, a to i na mezinárodní úrovni.

Jsme velice rádi, že rodiče mají o naši školu stále zájem. Je to možná tím, že každoročně na jaře pořádáme Dny otevřených dveří, při kterých se mohou na vlastní oči přesvědčit, jak škola vypadá. Mnozí z rodičů našich současných žáků jsou absolventy naší školy, a proto se sem rádi se svými dětmi vracejí.