Drobečková navigace

Úvod > Aktivity školy > Enviromentální výchova

Enviromentální výchova

 1. Péče o životní prostředí – ekologie

  • třídění odpadů, sběr PET lahví, sběr papíru
  • sběr kaštanů pro lesní zvěř
  • účast na soutěžích a olympiádách
  • účast učitelů na školeních
  • účast na exkurzích a vycházkách
  • vzhled a úprava tříd, chodeb, areál a okolí školy
  • uplatňování ekologických aspektů v jednotlivých předmětech
  • projektové dny
  • akce spojené s významnými dny v ekologické výchově a geografii
  • přednášky a besedy
  • zkvalitnění výuky – moderní technika,
  • interaktivní tabule, školení na interaktivní tabuli, výukové programy pro žáky
  • aktivity mimo školu
  • meteorologická stanice
  • výstavy v muzeích
  • výukové programy pro žáky
  • projekt Recyklohraní – třídění drob.
  • elektrozařízení a barerií
  • projekt Jaro ožívá
  • projekt Podívej se, tady žiji
 2. Mezilidské vztahy – prevence sociálně patologických jevů, protidrogová politika

  • dobročinné akce
  • prevence šikany a agresivity mezi dětmi (schránka důvěry, nově i prostřednictvím internetových stránek školy, školní parlament)
  • Šance 2011 – přehlídka aktuálních vzdělávacích nabídek středních škol
  • exkurze a vycházky
  • besedy a přednášky
  • drogový preventista – asistent pro terénní kontakt Duchcov
  • projekt ADOPCE – dívka z Indie
  • projekt ADOPCE ZŠ J. Pešaty Policií čR
  • projekt ADOPCE prvních tříd devátými třídami
  • projektové dny
  • účast žáků na soutěžích a olympiádách
  • spolupráce s DDM
  • účast učitelů na školeních
  • naučné filmy a literatura
  • sociometrická šetření
  • zapojení žáků do podpůrného programu pro děti 2. stupně
  • ZŠ – PPP Teplice
  • spolupráce s PPP Teplice
  • spolupráce WHITE LIGHT – Kontaktní místo Teplice
  • vytvoření pracovní skupiny ve spolupráci s MÚ a Městskou policií Duchcov
  • spolupráce s Občanským sdružením Květina
 3. Zdravý životní styl

  • besedy a přednášky
  • zdravá výživa, otužování, správný způsob větrání, důraz na osobní hygienu
  • sportovní soutěže
  • cvičení v přírodě
  • projekt Ovoce do škol
  • školní mléko

Zpracovala Mgr. Martina Hanzlíková

Služby bezplatné Zelené linky

Ekologického centra Most pro Krušnohoří (ECM)

+420 800 195 342

Linka je v provozu v pracovní dny od 06:00 – 22:00 hod.

Na této lince se občané dozvědí aktuální stav čistoty ovzduší, případně zda je vyhlášena smogová situace či nikoliv, jak se mají při vyhlášení smogové situace chovat, aby chránili své zdraví ( větrat či nevětrat, jak dlouho se zdržovat venku atd.) nebo jaký je trend koncentrace škodlivin v ovzduší. Dispečerky ECM občanům v klidu vše vysvětlí a občan se nemusí obávat, že ho hovor stojí peníze, neboť dotazy na Zelenou linku +420 800 195 342 jsou bezplatné.

Tuto bezplatnou službu využívají hlavně maminky s malými dětmi, starší občané, školky a školy a také sportovní trenéři.

Grafické výstupy z jednotlivých měřících stanic jsou k dispozici na webových stránkách Ekologického centra Most pro Krušnohoří a v odkaze

Na webových stránkách ECM naleznete i mnoho zajímavých článků a informací z oblasti jak životního prostředí, tak i osvětové činnosti ECM, ale také soutěží o pěkné ceny.

ECM nabízí i bezplatnou službu prostřednictvím elektronické pošty, kdy v případě překročení informativních či regulačních prahových hodnot ( dříve signálu upozornění a signálu regulace ); tj. vyhlášení smogové situace obdrží elektronickou zprávu. Stejně tak obdrží zprávu i při ukončení doby překročení prahových hodnot (odvolání smogové situace).Stačí jen svůj požadavek napsat na adresu ecmost@vuhu.cz nebo zavolat na bezplatnou Zelenou linku.

Občané mohou vznášet dotazy i z hlediska dalších oblastí životního prostředí, např. nakládání s odpady, ochrany vody, lesů.

Občané mohou i přijít osobně do kanceláře – budova Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. v Mostě, 1. patro, ulice tř. Budovatelů 2830/3, kde jim dispečerky v pracovní dny v době od 08:00 – 18:00 hod. rádi zodpoví jejich dotazy či přijmou stížnosti, např. na kácení stromů, černou skládku, znečištění vody, obtěžování zápachem či hlukem, sousedských vztahů.