Doučování

Hrdá škola

Tento projekt by měl napomoci k oživení života na naší škole! Pomáhá zahnat každodenní stereotyp díky uspořádání některé z nabízených aktivit. Přehled již proběhlých a očekávaných akcí najdete zde: https://schoolsunited.cz/projekt-hrda-skola.
Na konci roku vylosují autoři projektu 3 školy, které za splnění těchto akcí vyhrají super ceny. Navíc je skvělé, že všechny tyto aktivity dělají zúčastněné školy ve stejný den, takže je možné sledovat, jak prožívají tyto dny i ostatní školy.
Fotky z proběhlých akci najdete v naší fotogalerii.

Šablony

Jedná se o zjednodušené čerpání dotací. Jde o předem definované aktivity, které si škola vybírá a sestavuje podle svých potřeb. Šablony tak mohou škole pomoci posílit personální kapacity nebo zajistit pedagogům vzdělávání v akreditovaných vzdělávacích programech. 

Společně k pohodě

V rámci dotačního programu „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji“ získala naše škola dotaci 20 000 Kč na realizaci projektu Společně k pohodě. Projekt byl realizován v období září – prosinec 2015.

Ovoce do škol

Nárok na dotované ovoce a zeleninu mají zdarma všichni žáci 1. – 5. tříd.

Cílem projektu „Ovoce do škol“ je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

Mléko do škol

Program Mléko do škol podporuje děti v konzumaci mléčných výrobků a zdravém stravování. Působí také osvětově. Podporuje rozvoj správných stravovacích návyků, které vydrží po celý život. Prostřednictvím tohoto programu Evropská unie poskytuje dotace školám a dalším vzdělávacím institucím, aby mohly svým studentům nabídnout mléko a vybrané mléčné výrobky. Spoluprací s evropským plánem Ovoce do škol, který poskytuje školákům zdarma ovoce a zeleninu, se Evropská unie ze všech sil snaží posílit zdraví naší budoucí generace.


Máme zájem, aby se k dětem dostalo to nejlepší. V rámci projektu Mléko do škol spolupracujeme s Bohušovickou mlékárnou, která nám od 1.9.2011 nabízí tyto dotované výrobky:

Malé školní arboretum aneb na okraji výsypky

Naše škola J. Pešaty Duchcov byla úspěšná při podání žádosti na dotaci ohledně projektu „Malé školní arboretum aneb na okraji výsypky“. Tento dotační titul vycházel z Ministerstva životního prostředí.

Cílem tohoto projektu je vybudovat venkovní učebnu včetně arboreta, která by sloužila k realizaci výuky většiny všeobecně vzdělávacích předmětů ve třídách druhého stupně, a uskutečnit pilotní výuku v této učebně.

Mgr. Vlastimila Bártová, ZŠ J. Pešaty Duchcov

Jaro ožívá

Projektem Jaro ožívá se snažíme přitáhnout pozornost ke stěhovavým druhům ptáků, z nichž mnozí, zatím ještě běžní, v poslední době dramaticky ubývají. Proto chceme u dětí a jejich rodin vzbudit zájem o ptactvo a jeho ochranu a současně oslavit příchod jara i fenomén ptačí migrace“ říká Lucie Hošková, koordinátorka kampaně Jaro ožívá. „Dětem navíc nabízíme propojení zážitků v přírodě s jejich čím dál oblíbenějším médiem – internetem“.

Nová sezóna projektu Jaro ožívá v čR oficiálně startuje 1. března 2011, tedy první den prvního jarního měsíce. Již nyní však můžeme na stránkách projektu Jaro ožívá sledovat přílety čápů, vlaštovek i prvních rorýsů do jižněji položených zemí a dokonce již máme první skupinová pozorování čápa z české republiky! Kampaň Spring Alive organizuje mezinárodní sdružení na ochranu ptáků BirdLife International, v čR zastoupené českou společností ornitologickou.

V rámci kampaně Jaro ožívá vyzýváme ke sledování příletu pěti poslů jara – čápa bílého, vlaštovky obecné, kukačky obecné, rorýse obecného či vlhy pestré. Zúčastnit se projektu je jednoduché – stačí si zaznamenat svá první pozorování výše zmíněných druhů a vložit je do on-line formulářů na www.springalive.net

Každá zúčastněná země má svoji národní jazykovou verzi, kde lze na příslušných mapách a v tabulkách kontrolovat postup jara Evropou či získat informace o sledovaných druzích a možnostech jejich ochrany. Mezi jazykovými verzemi lze libovolně přecházet a sdílet tak své jarní zážitky s podobnými nadšenci z celé Evropy. Do projektu Jaro ožívá se celoevropsky zapojuje také přes 700 škol. V čR připravujeme pro učitele doplňkové výukové materiály včetně pracovních listů a konkrétních návodů na zpestření výuky. Podrobnosti naleznou zájemci na www.springalive.net v sekci Pro učitele.

Výsledky projektu jsou zpracovávány odborníky z organizace BirdLife International s cílem zjistit faktory, které ovlivňují případné změny v tahovém chování ptáků, například vliv klimatických změn na načasování návratu ptáků ze zimoviš?.


čSO, Jaro ožívá

EU peníze školám

Základní škola Jaroslava Pešaty se k 1.9.2010 zapojila do projektu EU peníze školám v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu. Naše škola si do vlastního projektu „Z úspěšných žáků se stanou dobří studenti“ vybrala podporu zaměřenou na zvyšování čtenářské a informační gramotnosti, zkvalitnění výuky anglického jazyka, využívání ICT, zkvalitnění výuky matematiky a přírodovědných předmětů.

Bezmála 1 840 000 korun bude využito na individualizaci výuky (dělení tříd do skupin), vytváření nových vzdělávacích materiálů a na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Naším cílem je vybavit školu moderními vyučovacími pomůckami, tak aby se výuka stala pro žáky zajímavou a přitažlivou. Chceme, aby se naši žáci stali dobrými studenty středních škol.

Zveřejnění dokončených výukových materiálů.

Mgr. Veronika Prchalová

Dotyková zařízení ve výuce

Škola je zapojena do realizace projektu

„DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE“ CZ.1.07/1.3.00/51.0017
web projektu

Doba realizace projektu: 9/2014 – 7/2015
Cílem projektu je další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti moderních dotykových technologií a jejich využití při výuce na 44 ZŠ a SŠ v Ústeckém a Libereckém kraji. Projekt je rozvržen do 4 klíčových aktivit: první aktivita je zaměřena na podporu pedagogů formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce (součástí bude vzdělávání ředitelů ve využívání digitálních technologií pro integraci ICT do života školy a možnost zřízení pozice Metodika ICT na škole). Druhá aktivita je zaměřena na volitelné vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky se zaměřením na technologie, které školy již mají, které si v rámci projektu pořídí a využití ICT v oborových didaktikách. Třetí aktivita bude zaměřena na vytvoření nové softwarové platformy pro didaktické účely. Čtvrtá aktivita je věnována evaluaci dopadu projektu. Do projektu je zapojeno celkem 14 ZŠ do 200 žáků. Projekt je realizován Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Přírodovědeckou fakultou v úzké spolupráci s Pedagogickou fakultou a 44 základními a středními školami jako partnery projektu s finančním příspěvkem. V rámci projektu budou školám pořízeny moderní dotykové technologie k využití ve výuce (inovativnost projektu).


Chemické pokusy

Žáci 9. ročníků si v rámci mezioborových vazeb oborů chemie a digitální dovednosti připravili žákovské pokusy:

1. Lávová lampa

2. Soda a ocet

3. Létací balónek

Brána jazyků otevřená žákům a učitelům

Výzva č. 56 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Naše škola získala téměř JEDEN MILION KORUN na:
1) ČTENÁŘSKÉ DÍLNY
– zaměřeno na žáky prvního stupně
– podpora čtenářství
– nákup minimálně 100 knih
2) JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
– zaměřeno na žáky druhého stupně
– 20 žáků jazykově poznávací pobyt do Berlína a okolí
– 20 žáků jazykově poznávací pobyt v Anglii
3) JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ
– 2 učitelé intenzivní kurz němčiny v Berlíně
– 4 učitelé intenzivní kurz angličtiny na Maltě