Proč je důležitá logopedická prevence a kdo je logopedický asistent?

Logopedická prevence má u dětí předškolního a mladšího školního věku veliký význam. Řeč začleňuje člověka do společnosti, ovlivňuje jeho poznávání, prožívání, cítění i jeho rozumový vývoj. Moderní technologie stále častěji nahrazují osobní komunikaci, která je důležitá pro správné používání jazyka. Děti, které využívají od raného dětství IT  technologie a nezažívají osobní komunikaci, opomíjejí sluchový kanál, což má na vývoj řeči negativní vliv.

Logopedickou péči u nás ve škole budeme poskytovat žákům s narušenou komunikační schopností, tj. žákům s prostými vadami řeči, včetně žáků se specifickými poruchami učení se zřetelem k jejich potřebám. Cílit budeme především na složky zvukové stránky jazyka, tedy výslovnost, gramatiku a stavbu vět, slovní zásobu, porozumění řeči, a také na sociální užití řeči.

Práce logopedického asistenta spočívá především v prevenci, tzn. v činnostech podporujících přirozený rozvoj komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním a mladším školním věku, dále v prevenci vzniku poruch řeči a čtenářských obtíží. Jeho činnost však nenahrazuje péči klinického logopeda v případech, kdy je nutná přímá náprava vzniklých řečových vad. I tak je ale velikou pomocí učitelům, rodičům a hlavně dětem.

Mgr. Libuše Sochorová